Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd

Job has expired!

Job 034800 has expired and is no longer available.

Please click here to see a list of current jobs being advertised.

Job Details
 • 034800 North Wales Housing
 • Llandudno Junction
 • Contract
 • Contract dros dro am 2 flynedd + ystod o fanteision rhagorol

Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd

A fyddech chi'n hoffi datblygu gyrfa mewn cynnal garddwriaeth / tir? Gyda’r cyfle anhygoel hwn i ymuno â Thai Gogledd Cymru, byddwch yn ennill profiad ymarferol gwerthfawr mewn cynnal a chadw tiroedd ac eiddo, wrth i chi weithio tuag at gymhwyster cydnabyddedig.

Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,500 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Maent yn eu cyflogi tua 200 o bobl

ac yn falch o arddangos eu hachrediad Buddsoddwyr mewn Pobl, ac maent wedi ymrwymo i ddarparu cartrefi i bobl wrth eu bodd yn byw yn, ac i gefnogi cymunedau pobl wrth eu bodd i fod yn rhan ohono.

Beth fydd rôl y Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd yn cynnwys?

Fel Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd, byddwch yn cael hyfforddiant llawn mewn cynnal a chadw tiroedd ac eiddo, gan weithio tuag at gymhwyster cydnabyddedig tra'n ennill profiad ymarferol o:

 • Cynorthwyo gyda gweithrediadau garddwriaethol, gan gynnwys tocio, gwelyau tymhorol, rheoli plâu a chlefydau, gwaith torri gwair a gwrychoedd, a dyfrhau
 • Chlirio a chynnal gwlïau, nodweddion dŵr, cyrsiau dŵr ac ati
 • Cynorthwyo gyda thrwsio, gosod a chynnal ffensys, rhwystrau, giatiau, bolardiau ayyb.
 • Casglu a gwaredu sbwriel
 • Cynorthwyo gyda phrosiectau tirlunio caled a meddal

Fel rhan o'r rôl byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster cydnabyddedig, yn mynychu’r Coleg ar sail rhyddhad dydd i gyflawni gofynion NVQ pan fo angen, a sicrhau y cwblheir unrhyw aseiniadau hyfforddi a chynnal portffolio myfyrwyr yn ôl y gofyn er mwyn ennill cymhwyster.

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael ei ystyried ar gyfer rôl y Prentis Cynnal a Chadw Tiroedd hwn?

 • Bod yn gyfforddus gyda sgyrsiau/trafodaethau Cymraeg bob dydd yn benodol mewn perthynas â'ch swydd
 • Gallu amlwg i sefydlu a chynnal perthynas waith dda o fewn amgylchedd tîm, ac i weithio yn annibynnol
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig effeithiol, a safon dda o rhifedd
 • Parodrwydd i ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant perthnasol

Mae Tai Gogledd Cymru yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn ei weithlu. Rydym yn croesawu ceisiadau gan fenywod, pobl o gymuned BAME a phobl ag anabledd gan eu bod yn cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd yn yr ardal hon. Fodd bynnag, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu dewis oherwydd mai nhw yw'r person gorau ar gyfer y swydd.

Mae TGC wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles defnyddwyr gwasanaeth.

Beth fyddaf i'n ei dderbyn yn gyfnewid?

Cyflog: Blwyddyn 1 = £ 4.50 yr awr (uwchben cyflog Prentis) | Blwyddyn 2 = Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn ôl oedran

Manteision ychwanegol: Cynllun cymorth iechyd gweithwyr, gwell tâl mamolaeth a tadolaeth, cyfraniad ariannol at aelodaeth broffesiynol, cynllun pensiwn cyfrannol a llawer mwy

Math o gontract: Dros dro am 2 flynedd, yn gweithio 40 awr yr wythnos, o ddydd Llyn i ddydd Gwener

Lleoliad: Gweithio yn y maes, yn eiddo Tai Gogledd Cymru ar draws Gogledd Cymru fel y cynghorir yn ddyddiol

Dyddiad cau: 1yp, 12 Awst 2019

Dyddiad cyfweld: 23 Awst 2019


Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein.

Sign up to receive our latest JVP jobs by email
Facebook
Follow us on Facebook to view all the latest vacancies directly on your newsfeed.
Sign up for email job alerts
Never miss out on your perfect job opportunity again! By signing up for email job alerts, you'll be among the first to hear of the latest vacancies as they become available.
Career Advice
Whether you're looking for top tips on how to find your perfect job, write a winning CV or how to best prepare for interview, our Career Advice articles are designed to provide you with the expert advice you need.
Email job alerts

Sign up to receive our latest jobs by email